Details

2.2
Boden - Schwermetalle

Königswasseraufschluss

DIN EN 16174 (11.12)
DIN EN 13657 (01.03)

Bleib, Cadmium, Chrom, Kupfer, Nickel, Zink (aus Königswasseraufschluss)

DIN ISO 11047 (05.03)
DIN EN ISO 17294- 2 (01.17)
DIN ISO 22036 (06.09)
DIN EN 16170 (01.17)
DIN EN 16171 (01.17)

DIN EN ISO 11885 (09.09)

Quecksilber (aus Königswasseraufschluss)

DIN ISO 16772 (06.05)
DIN EN ISO 12846 (08.12)
EN 16175- 1 (12.16)
EN 16175- 2 (12.16)
DIN EN 16171 (01.17)

DIN EN ISO 17852 (04.08)